فرهنگ نامها-اطلاع رسانی نام های جدید

تمامی نامهاتوسط فرامرزمیرشکارترکیب وایجادشده است.

تازگی ودلنوازی وپرمحتوایی ملاک ساخت نامهای ترکیبی جدید بوده است.

محمدآرین:محمد(ستوده)+آرين : سفيد پوست آريائي


محمداوژن:محمد(ستوده)+اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز

 

محمدآمن: محمد(ستوده)+آمن(درامان/اشاره به نام مادرپیامبراسلام"ص")

 

محمدآیلین: محمد(ستوده)+آیلین(هاله ی ماه)

 

محمدبهنود:محمد(ستوده)+بهنود : سلامت ، عافيت

 

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

 

محمدبوژان:محمد(ستوده)+بوژان : رشد کرده - نامي کردي

 

محمدبیتا:محمد(ستوده)+بيتا : بي همتا ، بي مانند

 

محمدپارسا:محمد(ستوده)+پارسا : پاکدامن ، زاهد


محمدپدرام:محمد(ستوده)+پدرام : آراسته ، نيکو ، شاد

 

محمدپرهام:محمد(ستوده)+پرهام : ازاشخاص بسيار ثروتمند در زمان بهرام گور

محمدپوران:محمد(ستوده)+پوران : جانشين ، يادگار

 

محمدپیام:محمد(ستوده)+پيام : الهام ، وحي ، پيغام

 

محمدتارا:محمد(ستوده)+تارا : ستاره

 

محمدتینا:محمد(ستوده)+تينا : گل ، نامي کردي

 

محمددیبا:محمد(ستوده)+ديبا : پارجه ابريشمي رنگي ، روي زيبا


محمد رهام:محمد(ستوده)+رهام : نام پسر گودرز

 

محمدساینا:محمد(ستوده)+ساينا : خانداني از موبدان زردشتي ، سيمرغ

 

محمدسپهر:محمد(ستوده)+سپهر:آسمان ، نام فرزند کيخسرو

 

محمدشمین:محمد(ستوده)+شمين: خوشبو، خوش عطر 

 

محمدشینا:شينا : محمد(ستوده)+قدرتمند ، توانا - نامي کردي

 

محمدفراز:محمد(ستوده)+فراز(شکوه وبزرگی)

 

محمدفربار:فربار :محمد(ستوده)+ همراه خوب و شايسته

 

محمدفرجاد:محمد(ستوده)+فرجاد(فاضل ودانشمند)

 

محمدفرخ:محمد(ستوده)+فرخ : تابان و زيبا - نام يکي از اميران سيستان در عهد سلجوقيان

 

محمدفرداد:محمد(ستوده)+فرداد : داده شکوه وزيبائي

 

محمدفردیس:محمد(ستوده)+فرديس : بهشت ، بوستان

 

محمدفرزاد:محمد(ستوده)+فرزاد : زاده فرو شکوه


محمدفرزام:محمد(ستوده)+فرزام : شايسته و لايق - نامي کردي

 

محمدفرزان:محمد(ستوده)+فرزان : عاقل ، حکيم ، دانشمند


محمدفرزین:محمد(ستوده)+فرزين : عالم ، وزير دربار

 

محمدفرنود:فرنود : محمد(ستوده)+دليل و برهان

 

محمدفرنوش:فرنوش :محمد(ستوده)+ شکوه ، نام پادشاه باستاني ماد

 

محمدفروز:فروز :محمد(ستوده)+ روشنائي ، روشني


محمدفرهود:فرهود : صداقت و راستي در دين

 

محمدفرین:محمد(ستوده)+فرين : يگانه ، شکوه دين ، مخفف فروردين ماه اول بهار

محمدلقا:لقاء :محمد(ستوده)+ چهره ، سيما


محمدمانا:محمد(ستوده)+مانا:ماندگار

 

محمدمرام:محمد(ستوده)+مرام:روش،خلق وخو،رفتار

 

محمدهوتن:محمد(ستوده)+هوتن : خوش اندام

 

محمدهورتاش:محمد(ستوده)+هورتاش : همچون خورشيد

 

محمدهورزاد:محمد(ستوده)+هورزاد : زاده خورشيد

 

محمدهومان:محمد(ستوده)+هومان : نيک انديش ، نام يکي از سرداران افراسياب و نيز نام برادر پيران ويسه

محمدهومن:محمد(ستوده)+هومن:نیک اندیش

 

محمدهیوا:محمد(ستوده)+هيوا : اميد وآرزو

 

محمدوامق:محمد(ستوده)+وامق :دوست دارنده ، عاشق

 

محمدوریا:محمد(ستوده)+وريا : بيدار، آگاه - نامي کردي براي پسران

 

محمدیاشار:محمد(ستوده)+ياشار : عمر کننده ، نامي ترکي براي پسران

 

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

 

محمد ویدا:محمد(ستوده)+ويدا : آموزنده و تعليم دهنده


محمدهژیر:محمد(ستوده)+هژير : خوب چهره

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:54  توسط فرامرزمیرشکار  |